Sunday, December 13, 2009

Starlet : The Ballerina // Science FictionStarlet : The Ballerina
She has been sold off by a colony from Neptune.
No one knows how long she’s been living in the world,
She always looks the same in her signature ballet outfit.
Neither taller nor shorter, Neither older nor younger.

สตาร์เลต : นักบัลเล่ห์
ว่ากันว่า เธอถูกขายมาจากดวงดาวที่เป็นอาณานิคมของดาวเนปจูน
ไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของเธอ รู้แต่เพียงว่า ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนาน
เท่าใดก็ตาม เธอยังคงใส่ชุดๆเดิมของเธอ ยังคงความสาว ความสูง
สีผิว และ ทุกๆอย่าง ไว้ไม่เปลี่ยน หลายคนพยายามค้นหาความลับ
ของเธอว่า แท้จริง แล้ว เธอเดินทางมาจากที่ใดกันแน่
เธอมีอายุเท่าไหร่ กันแน่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในงาน "Science Fiction" วันที่ 18 ธันวาคมนี้ !!

No comments: